overlay

İç Kontrol

                                                                 ickontrol1.jpg 

İÇ KONTROL SİSTEMİ
İç Kontrol Tanım
İç Kontrolün Tarihçesi
İç kontrol Çarkı
Kamuda İç Kontrol
Risk Nedir
Risk Yönetimi
İç Kontrol Bilgilendirme Dosyası
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
Yönetim Kararlılık Beyanı
MİSYON, VİZYON VE ETİK KURALLARIMIZ
Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyon
Genel Etik Kurallar
Etik İlkeler Taahhütnamesi
MEVZUAT
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu
İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Rehberi Üst Yazı
İç Kontrol Eylem Planı (2019-2020)
İş Akış Rehberi
İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

Organizasyon Şeması

İŞ SÜREÇLERİ VE İŞ TAKVİMİ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi İş Süreci
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi İş Süreci 
Toplum Sağlığı Birimi İş Süreci
 
DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Atama Birimi İş Süreci
İdari Hizmetler Birimi İş Süreci
Mali Hizmetler Birimi İş Süreci
Özlük İşleri Birimi İş Süreci
 
KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Hastane Hizmetleri Birimi İş Süreci
Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi İş Süreci
 
SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi İş Süreci
Kamu Sağlık Tesisleri Birimi İş Süreci
Sağlık Hizmetleri Birimi İş Süreci 
 
MÜDÜRE BAĞLI BİRİMLER
Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi İş Süreci
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Birimi İş Süreci
Hukuk ve Muhakemat Birimi İş Süreci
İl Kalite Koordinatörlüğü İş Süreci
Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi İş Süreci
 
İŞ TAKVİMİ 2020
 
SÜREÇ HİYERARŞİ ÇİZELGESİ
Süreç Hiyerarşi Çizelgesi
FORMLAR
GÖREV TANIM FORMU
GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
GÖREV DEVİR FORMU
SORUMLULUK MATRİSİ FORMU
HASSAS GÖREV-İŞ TESPİT FORMU
HASSAS GÖREV-İŞ  ENVANTER FORMU
SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU
RAPOR DÖKÜM FORMU FR.
İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU
İŞ TAKVİM FORMU
RİSK ENVANTERİ
EĞİTİM-TOPLANTI KATILIM FORMU
TEMEL SÜREÇ TANIMLAMA FORMU
ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU
KONTROL FAALİYETLERİ EYLEM PLANI FORMU
İŞ TAKİP FORMU
TOPLANTI RAPOR FORMU
ARTIRIM TALEP EDEN BİRİM FORMU
EK BÜTÇE TALEP EDEN BİRİM FORMU 
İL YÖNETİCİLERİ USES BİLDİRİM FORMU 
EĞİTİMİ TAMAMLAYAN TAMAMLAMAYAN YÖNETİCİ LİSTESİ FORMU 
AFİŞLER VE BROŞÜRLER
İç Kontrol El Kitapçığı 
Hassas Görev Belirleme Rehberi 
Görev Tanımı Oluşturma Rehberi 
İç Kontrol Broşürü 
İç Kontrol Rehberi 
İş Akış Çizim Rehberi 
Resmi Yazışmalar